Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia  „PRSES”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia „PRSES” jest Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, ul. Szarych Szeregów 27/8, 60-462 Poznań, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikiem szkolenia może być osoba legitymująca się wiedzą odpowiednią do realizacji nałożonych normą PN-EN 15635 zadań, umiejąca ocenić ryzyko eksploatacyjne systemów składowania i magazynowania..
 3. Szkolenia organizowane są cyklicznie według harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej www.prses.pl .
 1. Materiał szkoleniowy  opracowany jest przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania.
 1. Szkolenie kończy egzamin ze znajomości zagadnień programowych, do jego zaliczenia wymagane jest uzyskanie 67% poprawnych odpowiedzi.
 2. Uczestnik po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje legitymację specjalisty PRSES oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

§ 2
Cel i sposoby jego realizacji

 1. Celem szkolenia specjalistów PRSES, jest podnoszenie jakości, kultury technicznej eksploatacji oraz bezpieczeństwa systemów składowania w magazynie.
 2. Szkolenia specjalisty PRSES, realizowane są jako:
  1. szkolenia otwarte w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji,
  2. szkolenia zamknięte przeznaczone dla firm, udział w nim biorą pracownicy jednej firmy.

 

§ 3
Uczestnicy szkolenia

Uczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca wiedzę na temat konstrukcji regałów i ich zastosowania, wytycznych z norm i przepisów regulujących procedury postępowania w razie zaistnienia nieprzewidzianych  zdarzeń i wypadków. Osoba komunikatywna mająca dobre relacje z pracownikami, której pracujący w magazynie zgłaszają wszelkie zdarzenia i nieprawidłowości zaistniałe w czasie użytkowania urządzeń.

§ 4
Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu otwartym realizowane jest elektronicznie poprzez:
  1. przesłanie na adres pstm@pstm.org.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej szkolenia http://prses.pl/zglosUdzial.html   
  2. wypełnienie elektronicznego formularza legitymacji PRSES, przesłanego do zgłaszających się na szkolenie uczestników.
 2. Zgłoszenie szkolenia zamkniętego realizowane jest z zachowaniem procedury pkt 1, z jednoczesnym przesłaniem listy uczestników szkolenia na adres pstm@pstm.org.pl ,
 3. Zgłaszający otrzyma informacje zwrotną o szkoleniu i procedurach z nim związanych,
 4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu PRSES, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PSTM a Zamawiającym.

  

§ 5
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest spełnienie wymagań określonych w § 3 oraz wykonanie czynności określonych w  § 4 niniejszego regulaminu.
 2. Dokonania zapłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury proforma.

 

§ 6
Rezygnacja

Zgłoszony uczestnik szkolenia może zrezygnować z jego udziału na 7 dni przed terminem, wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną na adres pstm@pstm.org.pl

 

§ 7
Zmiany terminu i odwołanie szkolenia

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, informując o tym zgłoszonych uczestników szkolenia najpóźniej na 5 przed planowanym terminem. Zmiana terminu szkolenie nie wiąże się z ponowna rejestracją jego uczestników.  

 

§ 8
Terminy szkolenia

Terminy szkoleń ustala Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w porozumieniu z Komitetem Technicznym ds. Szkoleń.

 

§ 9
Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym wiedzę uczestników, odpowiadają oni na 12 pytań zamkniętych i 4 pytania otwarte, za które można uzyskać 24 punkty. By zdać egzamin należy uzyskać 16 punktów.   

 

§ 10
Certyfikat

Certyfikat przyznawany jest po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego w zakresie procedur związanych z użytkowaniem i przeglądami regałów magazynowych wynikających z normy PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

 

§ 11
Legitymacja

Legitymacja imienna potwierdzająca autoryzowanie PRSES(osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzeń do składowania) oraz zdanie egzaminu końcowego ze znajomości zagadnień programu szkolenia opracowanego przez ekspertów PSTM, zgodnego z normą PN-EN 15635. Legitymacja jest ważna na okres dwóch lat, przedłużenie na kolejny okres następuje na zadach ustalonych przez Stowarzyszenie.

 

§ 12
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie należne Organizatorowi szkolenia jest płatne na podstawie faktury pro-forma,  z terminem płatności 7 dni. Po opłaceniu faktury pro-forma Organizator wystawi uczestnikowi szkolenia fakturę VAT.

 

§ 13

Prowadzący

Członkowie Stowarzyszenia posiadający stosowne kompetencje wymagane zakresem szkolenia PRSES. Prowadzący bierze czynny udział w pracach grupy ekspertów przygotowującej program szkolenia, nadzorowany przez Komitet Techniczny ds. Szkoleń, a zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 14
Polityka prywatności

 1. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej  wyznaje zasadę poszanowania prywatności uczestników szkolenia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych uczestnika szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27/8, 60462 Poznań. 
 2. Dane uczestnika szkolenia przetwarzane będą w zakresie podanym na formularzu zgłoszeniowym Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w celu świadczenia usług związanych ze szkoleniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, realizacji zadań administracyjnych związanych ze szkoleniem.
 3. Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być ujawnione:
 • a)      podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
 • b)      prowadzącym szkolenie prelegentom w zakresie jego prowadzenia,
 • c)      zewnętrznym podmiotom wspierającym Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej  w zakresie usług księgowych, informatycznych, drukarskich współpracujących ze Stowarzyszeniem.
 1. Dane osobowe uczestnika szkolenia będą przetwarzane zgodnie z wykonaniem umowy oraz po jej zakończeniu w związku z:
 • a)      wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak zobowiązania podatkowe i rachunkowość,
 • b)      realizacją prawnie uzasadnionego celu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
 1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich przetwarzania, sprostowania, przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
 2. Uczestnikowi szkolenia w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 15
Ustalenia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2018 r.
 1. Materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, objęte są ochrona prawną. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie do celów innych niż wynikających ze szkolenia jest zabronione
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacja o szkoleniu dostępna jest na stronie internetowej organizatora www.pstm.org.pl .

 

Ambasadorzy prses

 • Asmet Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • CHEMEXPOL
 • Klingspor Sp. z o.o.
 • Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
 • Logitec Sp. z o.o.
 • Orson s.c.
 • Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o
 • Taber Sp. z o.o.
 • TERMABUD
 • Damco Polska Sp. z o.o.
 • dlamagazynu.pl
 • FR-B CEGIEŁKA Adam Ptak
 • GELDBACH POLSKA Sp. z o.o.
 • Jadarbud
 • Jeronimo Martins Polska S.A.
 • JS-Construction sp. z o.o.
 • Kramp Sp. z o.o.
 • Leszek Wierciński Optilog-Partner
 • Margostal-Rewolińscy Spółka Jawna
 • MGL Sp. z o.o.
 • Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vasković
 • Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
 • Podkarpacki Park Logistyczny Omega Pilzno sp. z o.o.
 • Raben Logistics Polska Sp.zo.o.
 • Romax sp.j. M.Pazdor, R.Koralewski
 • ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
 • SANOK RUBBER COMPANY S.A.
 • Schatdtecor Sp. z o.o.
 • Schneider Electric Bukowno
 • SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o. o.
 • SOPRO POLSKA SP.ZO.O.
 • Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
 • Unimont Zbigniew Słomian
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.